søndag 11. januar 2009

Hva vil Israel og Hamas oppnå?

Israel har siden desember sluppet tusenvis av bomber og granater over befolkninga på Gaza. Internasjonale journalister har blitt nektet innreise, men det har ikke hindret at bilder av utbombede hus og lemlestede barn har sluppet ut. Bildene og meldingene har virket opprørende i det meste av verden. Også i Oslo har raseriet mot Israels krigføring eksplodert i gatene. Spørsmålet er så, hvorfor gjør Israel dette? Og hva var det egentlig Hamas ville oppnå med å starte med å sende raketter inn i Israel?

For å forstå krigen, er det nødvendig å analysere hva som er de to partenes kortsiktige og langsiktige målsettinger. Når det blir krig, er det alltid fordi minst to parter tror de har mer å vinne på krig enn på fred.

Israels kortsiktige mål: Stopp Qassamrakettene!
Den offisielle begrunnelsen for Israels massive bombing av Gaza, er at Hamas, som kontrollerer Gaza, avsluttet våpenhvilen som hadde vart siden mars, og gjenopptok utskytinga av Qassamraketter inn i Israel.

Gjennom å drepe flest mulig Hamasaktivister, bombe hus hvor raketter blir oppbevart, og tunneler hvor nye raketter og våpen smugles inn fra Egypt, vil Israel hindre at Hamas blir i stand til å skyte flere raketter inn i Israel på en stund. Målet er videre at den våpenhvileavtalen som til slutt blir undertegnet, skal inneholde sterkere forpliktelser fra resten av verden på å hindre smugling av nye raketter inn i Gaza.

Israels strategiske mål: Styrt Hamas!
At Israel angrep fordi Hamas gjenopptok sine rakettangrep, er imidlertid langt fra hele sannheten. Selv om Hamas stanset skytinga mot Israel fra mars 2008, fortsatte Israel en stille krig mot Hamas. Hovedelementet i denne krigsstrategien har vært en nærmest hermetisk innelukking av Gaza. Blokaden ble innledet nær umiddelbart etter at Hamas vant de palestinske valgene i januar 2006.

Israel fikk alle de vestlige landene som til da hadde bidratt til opprettholdelsen av de palestinske selvstyremyndighetene, til å fryse støtten. I tillegg blokkerte Israel tilgangen til de palestinske kontoene i Israel hvor skatter og tollavgifter var innbetalt. Målet med blokaden har helt tydelig vært å destabilisere Hamasregjeringa slik Fatah igjen ville kunne komme tilbake til makta.

Denne strategien har vært nær ved å lykkes. Mangel på lønnsutbetalinger førte til at det allerede i mars 2006 brøyt ut kamper mellom de palestinske sikkerhetsstyrkene, som fortsatt i hovedsak var lojale mot Fatah, og militsstyrker som var lojale mot den folkevalgte regjeringa. De mest intense kampene pågikk fra desember 2006, da den palestinske presidenten, Mahmood Abbas fra Fatah, forsøkte å oppløse parlamentet og skrive ut nyvalg.

Kampene fikk en midlertidig stans i februar 2007 da saudiarabisk mekling førte til dannelsen av en samlingsregjering av Hamas og Fatah. Kun muslimske land og Norge anerkjente den nye samlingsregjeringa. Kamp om maktposisjoner i regjeringa i kombinasjon med fortsatt økonomisk krise og politisk press mot Fatah fra andre vestlige land for å bryte med Hamas, førte til at kampene blusset opp på ny i mars.

I juni 2007 avsatte Abbas samlingsregjeringa, erklærte unntakstilstand og innsatte en ny regjering kun bestående av ministre lojale til hans eget Fatahparti. Den nye regjeringa ble raskt anerkjent internasjonalt, på tross av at den manglet et folkelig demokratisk mandat. Hamas nektet imidlertid å anerkjenne regjeringa utnevnt av Abbas, og klarte å konsolidere kontrollen på Gaza. I de palestinskstyrte områdene på Vestbredden endte maktkampen med at Fatahlojale styrker nedkjempet Hamas. Fra juni 2007 har de palestinske områdene dermed vært delt mellom et Gaza styrt av den folkevalgte Hamasregjeringa, og et Vestbredden styrt av en presidentutnevnt Fatahregjering. Israel har i denne situasjonen søkt å skjerpe blokaden ytterligere rundt Gaza.

I et forsøk på å få lempet på blokaden, gikk Hamas med på våpenhvile i mars 2008, og sluttet etter dette å skyte raketter inn i Israel. Israel svarte imidlertid ikke med noen form for lettelser på blokaden. Israel har dessuten fortsatt politikken med å likvidere Hamasaktivister. Mer enn 50 Hamasmedlemmer ble likvidert av israelske styrker i perioden mellom mars og november 2008, i en periode hvor ingen Qassamraketter ble avfyrt. At denne politikken mest sannsynlig ville føre til at Hamas ville bryte våpenhvilen, må ha vært kalkulert fra israelsk side.

Israels langsiktige mål: Fred på Israels premisser
Spørsmålet man må stille seg ut fra dette, er hvorfor Israel ønsker å fjerne Hamas og bidra til at Fatah får full kontroll over de palestinske selvstyreområdene. Israel har tidligere også ført en tilsvarende politikk mot Fatah, som nå blir ført mot Hamas, da bevegelsen var under ledelse av Yassir Arafat. Problemet med både Arafat, og nå Hamas, har ganske enkelt vært at ingen av dem har vært villige til å inngå en fred på Israels premisser. Derimot har Israel forhåpninger til at den nåværende Fatahledelsen, under president Abbas, vil være villige til å inngå en fredsavtale som er akseptabel sett med israelske regjeringsøyne.

For rundt 10 prosent av den jødiske befolkninga i Israel, finns det overhodet ikke noe grunnlag for fred med palestinerne. Hele det palestinske mandatområdet, samt det annekterte Golan, er jødenes historiske hjemland, gitt av Gud, og hele området skal være en del av den jødiske staten Israel. Forutsetninga for at dette skal la seg realisere, er fordrivelse av hele eller størstedelen av den nåværende palestinske befolkninga på Vestbredden og i Gaza. Tilhengerne av denne posisjonen er også for å rive muslimenes hellige moske i Jerusalem for å bygge et jødisk tempel på stedet hvor de antar at kong David anla et tempel for 3000 år siden. For det store flertallet av Israels jødiske befolkning, finns det imidlertid i dag en erkjennelse av at det både er nødvendig og ønskelig å få i stand en fredsavtale med palestinerne.

Fra palestinsk side finns det to mulige løsninger som etter all sannsynlighet ville blitt akseptert. Det første alternativet er en felles stat med like rettigheter for alle innbyggere i Israel og Palestina, med rett til retur for alle flyktningene som ble fordrevet fra Israel i 1948. En slik stat ville gitt palestinsk flertall. Dermed ville det vært slutt på Israel som en jødisk stat. Det sionistiske prosjektet ville vært over.

Dette har i alle år vært den foretrukne løsninga fra palestinsk side. En slik løsning støttes også av de israelske kommunistene, samt en liten gruppe av ultraortodokse jøder. Disse ultraortodokse jødene mener at opprettelsen av Israel er noe som først skal skje ved Messias’ tilbakekomst, og at den nåværende staten Israel derfor er å regne som grov blasfemi. Samlet utgjør antisionistene maks et par prosent av Israels jødiske befolkning. Den realistiske løsninga ligger derfor i en tostatsløsning.

Fatah og de andre fraksjonene i PLO har allerede anerkjent at løsninga må ligge i en tostatsløsning. Hamas har fortsatt ikke villet anerkjenne Israel formelt, men etter valgseieren i 2006 signaliserte bevegelsen at det kunne bli aktuelt dersom Israel først skulle vise seg villig til å anerkjenne en palestinsk stat i alle de okkuperte områdene, og trekke seg tilbake til grensene som eksisterte før krigen i 1967. Det betyr opprettelsen av en palestinsk stat som i tillegg til Gaza også omfatter hele Vestbredden og Øst-Jerusalem.

En slik løsning ville være helt i tråd med internasjonal lov. Problemet er bare at en slik tostatsløsning vil være uakseptabel for det store flertallet av jødiske israelere. I tillegg til Kommunistpartiet, som i hovedsak får stemmer fra palestinske israelere, er det i dag bare SVs søsterparti Meretz, som ved siste valg fikk i underkant av fire prosent, som ville støttet en slik løsning. Blant jødiske israelere er det altså omtrent dobbelt så mange som går inn for enten å drepe eller kaste alle eller de fleste palestinere ut av hele Palestina, som det er som ville være villige til å akseptere ett av, eller begge, de to løsningsalternativene som er akseptable fra palestinsk side.

Det store flertallet vil i dag akseptere opprettelsen av en palestinsk stat i bytte mot en varig fredsavtale, men grensene mellom Israel og den palestinske staten vil da ikke følge 1967-grensene. Det som stadig tydeligere framstår som den israelske mainstreamløsninga, er en tostatsløsning som i hovedtrekk følger den grensa som Israel har definert på egenhånd gjennom reisinga av det såkalte sikkerhetsgjerdet. Det innebærer i så fall at Israel vil annektere hele Jerusalem og store områder rundt byen, i tillegg til områdene rundt de største bosettingene på Vestbredden, som er anlagt på strategiske høydedrag.

I denne sekulære sionistiske visjonen, er hensynet til kontroll over alle religiøse steder på Vestbredden underordnet målet om å opprettholde Israel som en jødisk stat og som den militært, politisk og økonomisk dominerende staten i Midtøsten. Det som gjør at området rundt Jerusalem og de aktuelle høydedragene på Vestbredden er så viktige for Israel, er dels at disse har stor militærstrategisk betydning, dels at de inneholder de viktigste grunnvannsreservene i hele Israel og Palestina.

Enkelte israelere, særlig partiet til Avigdor Levi Lieberman, ønsker at Israel skal avstå arabiskdominerte områder som har vært innenfor de internasjonalt anerkjente grensene til Israel til en framtidig palestinsk stat. Begrunnelsen for dette er dels at det kan legitimere et ”bytte” mot områder på Vestbredden og Øst-Jerusalem som Israel vil annektere. Men et viktigere argument er Israel på denne måten vil kvitte seg med en betydelig del av sin arabiske befolkning, og dermed også frata disse arabiske innbyggerne økonomiske og politiske rettigheter som følger med statsborgerskapet.

Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem er til sammen et veldig lite område for en palestinsk befolkning på flere millioner. Til sammen utgjør disse territoriene bare rundt ¼ av det opprinnelige Palestina. Men ettersom de innholder de viktige grunnvannsreservene, i tillegg til at de omfatter de mest sentrale bibelske stedene som trekker turister fra hele verden, mener mange at det ville kunne blitt en økonomisk og politisk levedyktig stat.

Et Palestina uten Øst-Jerusalem og de viktigste grunnvannsressursene på Vestbredden, ville derimot ikke være økonomisk bærekraftig. Det å få tilførsel fra et ressursfattig arabiskdominert territorium fra Israel, vil ikke fungere som noen kompensasjon, men tvert imot være en ekstra økonomisk byrde for en palestinsk stat. Med en varig fredsløsning på disse premissene, ville derimot Israel ha alle forutsetninger for å blomstre økonomisk, og dermed også opprettholde sin politiske og økonomiske dominans.

Uten grunnvannsressursene for å drive jordbruk, eller kontroll over de hellige stedene og turistmagnetene i Øst-Jerusalem, ville palestinerne være henvist til å søke seg arbeid som fremmedarbeidere i andre land, i første rekke i Israel. Israel ville dermed få tilgang til en stor mengde billig arbeidskraft som samfunnet ikke ville trenge å gi sosiale ytelser til, ettersom de ville dagpendle tilbake til "sitt eget land". Det ville gjøre Israel mindre avhengig av milliardoverføringene landet i dag får fra USA.

Et slikt økonomisk-politisk system, hvor palestinske arbeidere uten politiske og sosiale rettigheter ville dagpendle inn og gjøre en stor del av det nødvendige grovarbeidet i Israel for liten betaling, ville i stor grad ligne det systemet som ble etablert i Sør-Afrika under apartheid. Diskrimineringa i Sør-Afrika dreide seg nettopp om å frata de svarte innbyggerne statsborgerskap i Sør-Afrika, og i stedet gi de statsborgerskap i et av flere såkalte bantustaner, isolerte landområder med små naturressurser som formelt ble erklært som en uavhengige stater. Derfor omtaler også palestinerne og deres støttespillere internasjonalt det israelske ”sikkerhetgjerdet” på Vestbredden som Apartheidmuren.

Det som i første rekke gjorde at apatheidstrategien for opprettholdelse av hvit politisk kontroll i Sør-Afrika til slutt mislyktes, var at ingen land utenom Sør-Afrika selv anerkjente bantustanene som selvstendige stater. Fokuset ble dermed opprettholdt på det reelle forholdet, nemlig at det dreide seg om en strategi for å frata landets opprinnelige svarte innbyggere statsborgerlige rettigheter. Når ansvaret på den måten var ensidig plassert på de hvite apartheidtilhengerne, lot det seg gjøre, etter en langvarig internasjonal kampanje for økonomisk, politisk og kulturell boikott, å få flertallet av de hvite sørafrikanerne til å innse at de hadde mer å tjene på å oppgi apartheid.

Det som gjør den palestinske situasjonen annerledes enn den sørafrikanske, er dels at den internasjonale støtten for en eksplisitt jødisk stat er langt større enn støtten til en eksplisitt hvit stat i Sør-Afrika, dels at en palestinsk stat, i motsetning til de sørafrikanske bantustanene, kan ha utsikter til å bli økonomisk levedyktig. Nettopp av den grunn, er det også mange palestinere som i dag ser en eksplisitt arabisk palestinsk stat, ved siden av et eksplisitt jødisk Israel, som en akseptabel løsning. Den politiske kampen dreier seg i dag derfor ikke primært om det skal opprettes en palestinsk stat, men konkret om hvor grensene skal gå. Det har på ingen måte bare symbolsk betydning, men vil være avgjørende for om fredsløsninga blir to tilnærmet likeverdige uavhengige stater, eller en dominerende jødisk stat og et utfattig og politisk underordna palestinsk ”bantustan”.

Når Israel nå forsøker å knuse Hamas, er det for å sikre seg en medgjørlig palestinsk forhandlingsmotpart. Det vil kunne åpne for en forhandlingsløsning som i hovedtrekk følger de israelske prioriteringene. Selv om en Fatahregjering under Abbas mangler demokratisk legitimitet til å oppgi sentrale palestinske forhandlingsposisjoner, er Abbasregjeringa like fullt internasjonalt anerkjent. En eventuell fredsavtale hvor den palestinske regjeringa oppgir suverenitetskrav på Øst-Jerusalem og deler av Vestbredden, vil dermed være folkerettslig forpliktende.

Hamas’ kortsiktige mål: Bevare makta på Gaza
Hva så med Hamas? Hamas umiddelbare mål er nettopp å forhindre at Israel får frie tøyler til å forhandle med Abbasregjeringa, ved å holde seg ved makta i Gaza. Da kan det synes paradoksalt at bevegelsen skyter raketter inn i Israel som man må vite vil føre til massiv gjengjeldelse og ødeleggelse av Gaza. Når rakettene likevel ble sendt av gårde med vitende og vilje, var det trolig fordi Hamas erkjente at Israels strategi om å få befolkninga på Gaza til å vende seg mot bevegelsen gjennom å blokkere forsyningene av de fleste nødvendige varer, var i ferd med å lykkes. Når dette skjedde samtidig som Israel viste seg i stand til å svekke Hamas’ kampevne gjennom målrettede likvidasjoner over flere måneder, framsto det å gjenoppta kampen og på ny sende raketter inn i Israel, som et bedre alternativ for å opprettholde makta.

Et israelsk angrep vil riktignok komme til å svekke Hamas militært langt mer enn en videreføring av status quo fra før desember, men samtidig har Hamas kunnet kalkulere med at det også ville skape fornyet forbitrelse i den palestinske befolkninga, og dermed øke den politiske støtten til Hamas motstandskampstrategi. Et forsøk på kupp fra Fatahstyrker på Gaza, vil trolig være mindre sannsynlig på noen måneder nå, etter mange hundre palestinske drepte, enn det ville vært om Hamas hadde opprettholdt våpenhvilen og blokaden hadde vedvart.

Hamas strategiske mål: Opprør i den muslimske verden
Hamas mer langsiktige strategiske mål retter seg ikke direkte mot Israel, men mot den arabiske og muslimske gateopinionen. Det å fortsette å sende raketter som sporadisk rammer sivile israelere, er ikke god PR i Europa og USA. Men i den arabiske og muslimske verden er opplevelsen av uretten begått mot palestinske befolkninga så sterk at enhver som er i stand til å påføre Israel noen form for skade, selv om det kun rammer sivile, oppnår økt støtte og troverdighet.

Samtidig vil den voldsomme brutaliteten i Israels svar, mobilisere massene i gatene. Potensielt kan slike massedemonstrasjoner være en trussel mot overlevelsen til enkelte av de svært korrupte, upopulære og udemokratiske regimene i den arabiske verden. Det gjelder i særlig grad i Egypt, hvor Det muslimske Brorskapet, som Hamas er en palestinsk avlegger av, med stor sikkerhet ville vunnet et demokratisk valg om det ble avholdt. Men også de saudiske og jordanske kongediktaturene kan vise seg å være utsatt.

Om israelske krigshandlinger ikke nødvendigvis er tilstrekkelig til å utløse revolusjon mot de USA-støttede regimene i den arabiske verden, kan frykten for at dette kan skje bidra til at også de i utgangspunktet USA-støttede regimene, vil begynne å legge reelt press på USA for å presse Israel. Det saudiske kongedømmet kan, om det vil, når som helst tvinge USA økonomisk i kne ved å skru til oljekranene. Om det finns en politisk lobby i USA som er mektigere og sterkere enn Israel-lobbyen, så er det olje- og bensinlobbyen.

Så lenge Israel ikke har fått noen varig fredsavtale som sikrer landet varig kontroll over de sentrale ressursene i Palestina, forblir Israel helt avhengig av USAs støtte. Israel er dermed enda mer direkte utsatt for en mulig reduksjon i USAs posisjon som global supermakt enn USA selv.

USA invaderte Irak for å skaffe seg et alternativ til avhengigheten av saudiarabisk olje. Den massive motstanden førte imidlertid til at USA måtte inngå kompromiss med de Iran-vennlige sjiapartiene. Når USA om kort tid forlater Irak militært, overlates dermed makta til en regjering som har nærere forbindelser til USAs strategiske og ideologiske hovedfiende Iran, enn til USA selv.

USA har heller ikke lykkes med Silkeveistrategien om å knytte olje- og gassressursene i det tidligere sovjetisk Sentral-Asia til Vesten gjennom nye rørledninger, blant annet fordi landet står bom fast i krigen mot Taliban i Afghanistan. Samtidig fortsetter USAs underskudd på handelsbalanse og statsbudsjett å øke i takt med økninga i oljeimporten. Dette kan før eller siden føre til at USA tvinges til et strategisk tilbaketog, og at andre stater, som har et mindre ideologisk forhold til Israel, får større innflytelse globalt og i Midtøsten. For Israel begynner det derfor å haste med å få på plass en fredsløsning som vil gi internasjonal legitimitet til Israels anneksjon av palestinsk territorium, før USA mister mye av sin makt og innflytelse.

For Hamas handler det derfor om å holde ut, og opprettholde motstandskampen inntil de geopolitiske omstendighetene endres slik at Israel vil bli tvunget til å godta en fredsløsning i tråd med en av de to mulige fredsløsningene som er akseptable for palestinerne.

2 kommentarer:

njlajahweb sa...

sekilas Info Qs 40:73 kemudian dikatakan kepada mereka: "Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan, 74 (yang kamu sembah) selain Allah?" Mereka menjawab: "Mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah sesuatu". Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. 75 Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar dan karena kamu selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan). 76 (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong".

Qs 13:5 Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka: "Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?" Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya; dan orang-orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Qs 9:68 Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.

Qs 5:9 (5:8) Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Qs 5:3 (5:2) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian( mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Qs 10:27 Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Qs 2:62 Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Qs 23:101 Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. 102 Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. 103 Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Mat 12:36 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.

Mat 13:49 Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar,13:50lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.

njlajahweb sa...

Sekilas info, Saat kapanpun KeilahianYesusKristus juga RohKudus bisa disebut Allah, (hanya jika berdasarkan KualitasKeilahian)

Demikian juga saat kapanpun Yesus juga RohKudus bisa disebut Utusan, (hanya jika berdasarkan “selain” dalam hal KualitasKeilahian.

14:13 dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
14:14 Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya."
+++
16:26 Pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama-Ku. Dan tidak Aku katakan kepadamu, bahwa Aku meminta bagimu kepada Bapa,
16:27 sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku datang dari Allah.
(Sebutan Tuhan sebenarnya tidak ditujukan pada Manusia Yesus, tapi pada KualitasAllah yang terkandung dalam KeilahianYesus)
---
5:3 Tetapi Petrus berkata: "Ananias, mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
5:4 Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah."
+++
13:2 Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka."
===

Qs 11:37 Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
Qs 21:29 Dan barangsiapa di antara mereka, mengatakan: "Sesungguhnya Aku adalah tuhan selain daripada Allah," maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim
Qs 29:8 Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Qs 70:40 Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.
---
3:22 Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."