onsdag 10. november 2010

2000 sivile kan være drept av NATO i år

Den uavhengige afghanske journalisten Mohammed Ilyas Dayee har ingen tillit til offisiell statistikk fra FN som viser en nedgang i antallet sivile drept av NATO og allierte styrker i Afghanistan de siste to årene, på tross av en kraftig opptrapping av krigen. Hans erfaringer indikerer at mer enn 2000 afghanske sivile kan være drept av NATO og allierte styrker hittil i år.

- Jeg tror verken på myndighetenes eller det internasjonale samfunnets tall. Jeg er i området og ser hver dag at folk mister familiemedlemmer. [...] ISAF sier de vil etterforske. Etter noen dager kommer det bare en beklagelse og noen tall: Så mange talibanere, så mange sivile. Vi vet at tallene er feil. Ikke mer enn 20-30 prosent av det som hender, blir rapportert, sa Dayee på en høring i regi av Afghanistankomiteen, i følge Klassekampen. Dersom det offisielle tallet på 465 sivile drepte hittil i år faktisk reflekterer mellom 20 og 30 prosent av det virkelige tallet, betyr det i så fall at et sted mellom 1550 og 2325 afghanske sivile kan være drept av NATO-styrker hittil i år.

Wikileaks har tidligere avslørt en praksis for systematisk hemmelighold og underrapportering av sivile dødsfall forårsaket av NATO og allierte styrker. Tilfellene som har framkommet i dokumentene fra Wikileaks ligger noen år tilbake, men er ikke lagt til i de offisielle tallene for sivile dødsfall rapportert fra disse årene. Antallet tilfeller som er avslørt er ikke ubetydelig, men heller ikke dramatisk sett i lys av de fra før kjente og rapporterte tilfellene. Det er imidlertid to spørsmål som melder seg i lys av disse avsløringene: For det første: Gir de lekkede interne NATO-dokumentene et fulldekkende bilde av ikke-rapporterte hendelser som involverer sivile dødstall, eller er disse bare toppen av et isfjell. For det andre: Er det sannsynlig at denne praksisen for hemmelighold av sivile dødsfall forårsaket av NATO og allierte styrker har blitt myket opp, eller kan den ha blitt intensivert.

Studerer man anslagene for antallet drepte afghanske sivile over noen år, framkommer det et mønster som kan indikere at det sistnevnte er tilfelle, og som dermed støtter opp om Dayees skepsis. I følge offisiell statistikk, har den NATO-leda ISAF-styrken, USAs styrker og den afghanske regjeringshæren stått ansvarlig 465 drap på afghanske sivile hittil i år. Dersom årets to siste måneder blir som snittet av resten av året, vil det totale antallet sivile drepte av NATO og allierte styrker i år dermed ende på rundt 550. Det er i så fall en liten nedgang fra 2009 da FNs tall viste 596 afghanske sivile drept av NATO og allierte styrker. Dette tallet var i sin tur en mer betydelig nedgang fra de 828 som ble rapportert i 2008. Det tallet ville dessuten steget til 958 om man inkluderte sivile som ble drept i skuddveksling mellom NATO-styrker og opprørsgrupper, hvor det ikke var mulig å identifisere hvem som skøyt, og sivile som ble drept av ueksploderte klasebomber, et våpen som NATO-styrkene benytter, men ikke afghanske opprørsgrupper.

2008 var toppåret for antall sivile drepte av NATO-styrker i følge UNAMA, men også i 2007 viser FN-statistikken at NATO sto ansvarlig for flere sivile dødsfall enn i 2009og anslagene for 2010, med totalt 629 dødsfall.

De offisielle tallene for antallet sivile dødsofre for NATOs krigføring øker fra 2007til 2008 parallelt med opptrappinga av krigen, som også gjenspeiles i økninga av antallet rapporterte sivile drept i Talibanangrep og antallet drepte internasjonale soldater. For 2009 og 2010 fortsetter antallet sivile drepte i Talibanangrep å øke, og det samme gjør antallet drepte internasjonale soldater. Bare for antallet sivile drepte i av NATO og allierte styrker peker pilene nedover, i følge offisiell statistikk, vel å merke:

Drepte internasjonal soldater:
2007: 232
2008: 295
2009: 521
2010 (prognose): 733


Sivile drepte av opprørsgrupper
2007: 700
2008: 1160
2009: 1630
2010 (prognose): 1677


Sivile drepte av NATO-styrker:
2007: 629
2008: 828
2009: 596
2010 (prognose): 558

Den offisielle forklaringa på denne påfallende nedgangen i antallet drepte afghanske sivile, er en omlegging av NATOs kampstrategi, angivelig med mindre bruk av flybombeangrep. Slike angrep har også i følge offisiell statistikk vært ansvarlig for godt over halvparten av de sivile drepte av NATO og allierte styrker. Problemet med denne argumentasjonen er at den stemmer dårlig overens med det som faktisk er rapportert fra frontlinjene. I følge Klassekampen, som siterer det amerikanske Wire Magasin, har antallet luftangrep mot mål på bakken blitt nær tredoblet det siste året. Mens 257 luftangrep ble rapportert i september 2009, var antallet hele 700 i september i år. Dersom den offisielle statistikken skulle kunne vært riktig, handler det derfor ikke om at bruken av luftangrep har blitt redusert, men at disse angrepene i så fall må ha blitt dramatisk mye mer treffsikre enn tidligere.

Det er grunn til å tro at den store strategiendringa ikke har handlet om endrede kampformer fra NATO-styrkenes side, men endrede PR-rutiner. Tidligere ble mange tilfeller av sivile drepte oppdaget fordi NATO-styrkene regelmessig sendte ut pressemeldinger som framholdt at så og så mange opprørere var blitt drept i den og den regionen. I kjølvannet av slike meldinger var det oftere regelen enn unntaket at det kom fram at mange av de drepte slett ikke var Talibankrigere, eller engang tenkelige Talibankrigere, men tvert imot barn, kvinner eller gamle menn. Fra sommeren 2009, i forkant av den store, men grunnleggende mislykkede NATO-offensiven i Helmand, kalt Operation Khanjar, vedtok Obama å endre denne mediestrategien. Fra da av skulle det ikke lenger offentliggjøres tall eller annen informasjon fra kamphandlinger som involverte drepte opprørere. Samtidig har den intensiverte krigen over store deler av Afghanistan ført til at en rekke humanitære og sivile aktører som tidligere har kunnet levere uavhengige rapporter om sivile drepte, har måttet trekke seg ut.

Alt dette tatt i betrakning, og sett i sammenheng med at det er flertall mot krigen i befolkningene i de fleste NATO-land, og at afghanske sivile drepte er en viktig del av den negative PR'en som har fått folk til å snu, er det lite trolig at den nedgangen som vises i antallet sivile drepte av NATO og allierte styrker i FNs oversikt representerer noen reell nedgang.

Ettersom det ikke finns noe organ som fører troverdig og oppdatert statistikk om antallet sivile drepte i mange deler av Afghanistan, kan vi ikke vite hvor mange sivile som faktisk har blitt drept det siste året, eller hvor mange av disse som faktisk har blitt drept av NATO-styrker. Et anslag opp mot, eller kanskje også over, 2000, hittil i år, slik Mohammed Ilyas Dayee legger til grunn, virker imdlertid langt mer sannsynlig enn det offsielle tallet på 465.