tirsdag 11. april 2017

USAs beviser for at syriske regjeringsstyrker sto bak giftgassangrep i Khan Shaykhoun

Etter at Vladimir Putin tidligere på dagen krevde en internasjonal granskning og hevdet at giftgassangrepet i Khan Shaykhoun trolig var falsk flagg, har New York Times lagt ut en deklassifisert etterretningsrapport som imøtegår Putins anklager, og legger ut USAs beviser for at det var regjeringshæren som var ansvarlig. I det følgende skal jeg ta for meg bevisene som presenteres i rapporten punkt for punkt. Rapporten begynner med følgende innledning:
The Assad regime's Use of Chemical Weapons on April 4, 2017


The United States is confident that the Syrian regime conducted a chemical weapon attack, using the nerve agent sarin, against its own people in the town of Khan Shaykhoun in Southern Idlib province on April 4, 2017. According to observers at the scene, the attack resulted in at least 50 and up to 100 fatalaties (including many children), with hundreds of additional injuries.
We have confidence in our intelligence because we have signals intelligence and geospatial intelligence, laboratory analysis of physiological samples collected from multiple victims, as well as a significant body of open source reporting, that tells a clear and consistent story. We cannot publicly release all available intelligence on this attack due to the need to protect sources and methods, but the following includes an unclassified summary of the US Intelligence Community's analysis of this attack.
Kommentar: Vi ser at mye av informasjonen som gis i innledningen retter seg mot å skape følelser hos leseren. Det er tydeligst ved referansen til at det var mange barn blant de drepte, og formuleringa om at "det syriske regimet" rettet angrepet mot "sitt eget folk". Den konkrete informasjonen som gis er at USA fastslår at giftgassen som ble brukt er sarin, og at dette er bekreftet i laboratorieundersøkelser. Dette kan godt være sant, uten at det beviser noe om hvem som var i besittelse av sarinen og som slapp den ut over innbyggerne og barna i Khan Shaykhoun.


Innledningen hevder imidlertid at USA sitter på signaletterretning og geolokaliseringsetterretning, samt åpne kilder, som gir en klar og konsistent fortelling som gjør at USA er sikre på at det var Assadregimet som sto bak, uten at hva dette konkret består i presenteres her. Det presiseres at ikke all informasjon USA mener å ha kan avsløres på grunn av hensynet til kilder og metoder, men hovedfunnene i forhold til hva slags informasjon USAs etterretningstjenester bygger på i sin sikre analyse, forespeiles vi å bli informert om i det følgende:
Summary of the US Intelligence Community's Assessment of the April 4 Attack
The Syrian regime maintains the capability and intent to use chemical weapons against the opposition to prevent the loss of territory deemed critical to its survival. We assess that Damascus launched this chemical attack in response to an opposition offensive in northern Hama province that threatened key infrastructure. Senior regime military leaders were probably involved in planning the attack.
Kommentar: Det første avsnittet tar for seg noe som er sentralt for påtalemyndigheten i enhver kriminalsak: Etablere motiv. Kronargumentet mot forestillinga om at det er den syriske regjeringa som sto bak, er det oppfattede fraværet av motiv. Den syriske regjeringa ble oppfattet å være i ferd med å vinne, både diplomatisk og militært på det tidspunktet giftgassangrepet fant sted. Opprørerne, som tilsvarende ble oppfattet å være på vikende front, hadde derimot et ganske så åpenbart motiv for å orkestrere en hendelse som kan få USA og andre vestlige stormakter til å gripe inn for å endre utfallet. Dermed har Russland og Syria fått gehør hos mange for at dette mer sannsynlig var "falsk flagg".Det USAs etterretning presenterer her, er et annet bilde. Regjeringshæren sto overfor en offensiv fra opposisjonen i Hama som truet vital infrastruktur for regimet. Ut fra dette blir det mindre ulogisk å se for seg at regjeringshæren har tydd til giftgass i desperasjon. Rapporten gir imidlertid ingen forklaring på hva slags sentral infrastruktur som skal ha vært truet og som kan ha gitt en logisk forklaring på at den syriske regjeringshæren valgte å bruke giftgass, med det store potensialet for politisk backlash som dette valget måtte innebære. Spørsmålet er om andre kilder støtter opp om etterretningens framstilling av realiteten.
Det gjør de ikke. Det er riktig at opprørsstyrker gjennomførte en offensiv i nordlige Hamaprovinsen, men tidspunktet stemmer ikke med USAs fortelling. Fram til og med 20 mars hadde frontlinja i denne provinsen ligget stabilt gjennom lengre tid: https://syria.liveuamap.com/en/time/20.03.2017. Offensiven startet 21. mars, og opprørsstyrkene hadde først framgang fordi angrepet kom som en overraskelse. 27. mars ser vi av det interaktive kartet Syrialivemap at opprørerne har sin hittil største utbredelse i området: https://syria.liveuamap.com/en/time/27.03.2017. Dersom giftgassangrepet var blitt gjennomført på det tidspunktet, hadde det vært lettere å akseptere det motivet som USAs etterretningstjenester søker å påvise. Men 28. mars begynte regjeringsstyrkene en motoffensiv. Og fra da og fram til og med dagen for giftgassangrepet, har opprørsstyrkene igjen vært på defensiven, også her, og regjeringsstyrkene har tilbakeerobret praktisk talt alle deler av territoriet som opprørne vant mellom 20 og 27. mars: https://syria.liveuamap.com/en/time/02.04.2017.
I lys av dette, har ikke USAs etterretning her lyktes med å påvise noe troverdig motiv hos regjeringsstyrkene knyttet til noen desperat militær situasjon for syriske regjeringsstyrker i området nær Khan Shaykhoun på det tidspunktet giftgassen ble sluppet. Snarere bidrar analysen av utviklingen i Hamaoffensiven til å styrke den alternative forklaringen: Heller ikke dette siste forsøket på å slå tilbake etter tapet av Øst-Aleppo og flere områder i sentrale deler av Syria til regjeringsstyrkene lyktes. Desperasjonen blant opposisjonsstyrkene må antas å ha vært voksende.
A significant body of pro opposition social media reports indicate that the chemical attack began in Khan Shaykhoun at 6.55 AM local time on April 4.


Our information indicates that the chemical agent was delievered by a regime Su 22 fixed-wing aircraft that took off from the regime-controlled Shayrat Airfield. These aircraft were in the vicinity of Khan Shaykhoun approximately 20 minutes before reports of the chemical attack began and vacated the area shortly after the attack.

Kommentar: Det er ingen grunn til å betvile at syriske fly faktisk har vært over Khan Shaykhoun på det aktuelle tidspunktet, men selv om fly har vært over byen og sluppet bomber på det aktuelle tidspunktet, beviser det ikke at giftgassen kom derfra.
Additionally, our information indicates personnel historically associated with Syria's chemical weapons program were at Shayrat Airfield in late March making preparations for an upcoming attack in Northern Syria, and they were present at the airfield on the day of the attack.

Kommentar: Denne informasjonen skaper inntrykk av at amerikansk etterretning har vært i stand til å fotfølge sentrale personer knyttet til det syriske kjemiske våpenprogrammet, og vært i stand til å observere planlegging av et angrep i lengre tid før angrepet ble gjennomført. Det ligger i sakens natur at rapporten ikke avslører hvem dette er og hvordan informasjonen er framskaffet, og det er dermed også en type informasjon som det vil være umulig for andre å etterprøve. Skulle det vise seg å være korrekt informasjon, er dette et reelt bevis for at flyplassen var base for giftgassangrepet, men den åpner samtidig for spekulasjoner knyttet til hvem av de involverte amerikansk eller alliert etterretning har hatt tilgang til ved flyplassen, hvilken rolle disse personene kan ha hatt i forberedelsene, og hva som kan forklare at etterretningen ikke rapporterte disse forberedelsene til FN i forkant av angrepet, gitt at Syria har forpliktet seg på å kvitte seg med sine kjemiske våpen.


Hours after the April 4 attack, there were hundreds of accounts of victims presenting symptoms consistent with sarin exposure, such as frothing at the nose and mouth, twitching, and pinpoint pupils. This constellation of symptoms is inconsistent with exposure to a respiratory irritant like chlorine - which the regime has also used in attacks - and is extremely unlikely to have resultet from a conventional attack because of the number of victims in the videos and the absence of other visible injuries. Open source accounts posted following the attack reported that first responders also had difficulty breathing, and that some lost consciousness after coming into contact with victims- consistent with secondary exposure to a nerve agent.

By 12.15 PM local time, broadcasted local videos included images of dead children of varying ages. Accounts of a hospital being bombed began to emerge at 1.10 local, with follow on videos showing a bombing of a nearby hospital that had been flooded with victims of the sarin attack. Commercial satellite imagery from April 6 showed impact craters around the hospital that are consistent with open source reports of a conventional attack on a hospital after the chemical attack. Later on April 4, local physicians posted videos specifically pointing out constricting pupils (a telltale symptom of nerve agent exposure), medical staff with body suits on, and treatment involving antropine, which is an antidote for nerve agents such as sarin.
We are certain that the opposition could not have fabricated all of the videos and other reporting of chemical attacks. Doing so would required a highly organized campaign to deceive multiple media outlets and human rights organizations while evading detection. In addition, we have independently confirmed that some of the videos were shot at the approximate times and locations described in the footage.


Further, World Health Organization stated on April 5 that its analysis of the victims of the attack in Syria showed they had been exposed to nerve agents, citing absense of external injuries and death due to suffocation. Doctors without Borders said that medical teams treating affected patients found symptoms consistent with exposure to a neurotoxic agent such as sarin.  And Amnesty International said evidence pointed to an air-launched chemical attack. Subsequent laboratory analysis of physiological samples collected from multiple victims detected signatures of the nerve agent sarin. 
Kommentar: Avsnittene refererer omfattattende dokumentasjon på at mennesker i Khan Shaykhoun reelt ble utsatt for saringass, og at dette ikke var noe fingert situasjon. Det den svært omfattende dokumentasjonen tvert imot viser, er at mange, på et svært tidlig tidspunkt etter angrepet, arbeidet med å dokumentere angrepet, og at disse var klar over hvilke symptomer de skulle se etter for å få vist til verden og spre til verden at det var sarin som var blitt brukt. Bortsett fra en enkelt setning, sier all denne dokumentasjonen imidlertid ingenting om hvordan saringassen ble spredt. Spørsmålet som må reises er på hva slags kompetanse Amnesty International sitter på som gjør det mulig for dem å trekke en konklusjon om at gassen ble spredt gjennom et luftangrep og ikke på andre måter. Dette blir ikke presisert i rapporten.


Går vi til Amnesty Internationals hjemmeside, finner vi at organisasjonen har rukket å samle betydelig dokumentasjon allerede 5. april, nok til å kreve at FNs Sikkerhetsråd må gjennomføre "decisive action" mot Syria, noe det er naturlig å tolke som militære angrep. I artikkelens ingress står det at "Experts believe a nerve agent such as sarin gas was deployed from the air". I selve teksten i artikkelen står det imidlertid ingen referanse til hvem disse ekspertene er, eller hva de bygger sine analyser på. USAs etterretning basererer altså en analyse av at giftgassen ble spredt via et luftangrep på påstander fra en menneskerettsorganisasjon uten spesialkompetanse på verken medisinske eller militære spørsmål, som refererer ikke navngitte "eksperter" i ingressen på en rapport, som ikke klargjør hvem eller hva dette handler om i selve rapportteksten. Normalt skulle man kunne trodd at det ville være motsatt. At USAs etterretning selv sitter med eksperter med kompetanse til å fastslå fra hvor et bestemt angrep må ha kommet, og at andre organisasjoner så kan sitere dette som dokumentasjon. Men her var det altså motsatt: USAs etterretning siterer Amnesty International i et spørsmål av teknisk-vitenskapelig karakter. Det kan ikke kalles overbevisende grunnlag for å trekke en konklusjon.


Hva er bevist, og hva er ikke bevist?
USAs etterretning refererer i sin rapport omfattende og overbevisende dokumentasjon på to forhold:
1. Innbyggere i Khan Shaykhoun ble utsatt for saringass morningen 4. april 2017.
2. Syriske kampfly utførte bombeangrep mot byen på samme tid og i etterkant.


USAs etterretning hevder samtidig å vite at giftgassen ble spredt gjennom et syrisk flyangrep og at dette var resultatet av en bevisst strategi for å stanse opprørerne fra å true vital infrastruktur for regjeringsstyrkene.


Antakelsen om at giftgassen ble spredt av syriske flyangrep baserer seg på to informasjoner. Det ene er en referanse til hva ikke navngitte eksperter har sagt og blitt referert på i ingressen, men ikke i hovedteksten, i en Amnestyrapport. Det må ansees som et særdeles tynt bevis.  Det andre er informasjon som synes å stamme fra etterretningskilder knyttet til selve flybasen. Sistnevnte er et langt mer tungtveiende bevis, men her er bevisenes innhold ikke referert, og det blir dermed umulig fra et nøytralt perspektiv å vurdere kildenes innsikt og hensikt. Vi blir overlatt til å stole på USAs etterretnings vurdering og presentasjon, og i et historisk perspektiv er det liten grunn til å gjøre dette.


Rapportens troverdighet svekkes også av at den inneholder informasjon som påviselig er gal. Regjeringsstyrkene var ikke i en presset situasjon som følge av opprørernes Hamaoffensiv da giftgassen ble sluppet løs på innbyggerne i Khan Shaykhoun. Tvert imot viser dokumentasjon som USAs etterretning må ha kjent til, at regjeringsstyrkerne var kommet på offensiven allerede en uke før giftgassen ble spredt. I den grad noen var preget av desperasjon, må det ha vært opprørerne, og bevisene knyttet til motiv peker derfor sterkere mot dem.  
 


    

tirsdag 27. september 2016

USA åpner for antiluftskyts til al-Qaida

En hovedgrunn til at våpenstillstandsavtalen i Syria som varte en knapp uke brøyt sammen, er at USA ikke har lyktes med å få "de moderate opprørsgruppene", inkludert Free Syrian Army, som Norge er med på å trene i Jordan, til å bryte forbindelsene med Jabhat Fatah al-Sham. Denne gruppa gikk tidligere gikk under navnet Jabhat al-Nusra, og var al-Qaidas offisielle avdeling i Syria. Nå er jihadistgruppa formelt uavhengig organisatorisk, men har ikke skiftet ideologi og har ikke foretatt noe politisk brudd med al-Qaida.

Etter at våpenstillstandsavtalen brøyt sammen, har Russland og den syriske regjeringshæren intensivert sin bombing av opprørskontrollerte områder, blant annet i det østlige Aleppo. Denne intensiverte bombinga har blitt fordømt i stadig kraftigere ordelag fra de vestlige stormaktene. Nå har USA også lansert sitt militære motsvar.

Som jeg har skrevet om tidligere, har Saudi-Arabia lenge ivret for å gi opprørerne, som altså inkluderer al-Qaida, tilgang til håndbårne antiluftskyts for å kunne forsvare seg mot de russiske og syriske flyene. I følge Reuters er USA nå i ferd med å gi klarsignalet for en slik opptrapping. Altså: Syriske opprørsgrupper som samarbeider med al-Qaida på slagmarken og nekter å bryte med al-Qaida politisk, skal få bakke til luft-raketter. Altså: Al-Qaida skal få vestligproduserte bakke til luft-raketter. Altså: Internasjonal luftfart blir...spennende...

torsdag 16. juni 2016

Opprørerne som Norge skal trene bombes av Russland

I følge nettstedet ISIS Live Map har russiske kampfly i dag bombet styrker tilhørende den såkalte New Syrian Army i ørkenen sørøst i Syria. New Syrian Army er den opprørsgruppa som norske offiserer er på vei til Jordan for å trene, og som de kan komme til å følge med i kamp inn i Syria. Skjer det vil de norske offiserene også kunne bli måltavler for russiske bombefly.

New Syrian Army ble i følge BBC etablert i november 2015. NSA skal ha blitt trent opp av Purity and Development Front, som omtales som "moderate islamister".

I følge Washington Post er New Syrian Army den eneste fungerende gruppa ut fra 500-millioner-dollar-programmet for å trene og utruste syriske opprørere "for å bekjempe ISIS".

New Syrian Army fullførte USAs treningsprogram i Jordan, og har derfra infiltrert inn i Syria og så, i mars, har gruppa rykket raskt fram og tatt kontroll over et større ørkenområde fra grensa mot Jordan og opp til Tanaf grenseposten mot Irak som ble erobret i mars. Derfra har gruppa fortsatt å utvide sitt kontrollområde nordover, opp mot Deir Ezzour-provinsen, som flertallet i gruppa skal ha sin opprinnelse i. Størstedelen av Deir Ezzour-provinsen er under IS' kontroll, men den syriske regjeringhæren har et feste i selve byen Deir Ezzour og har de siste ukene vært på offensiven mot IS her.

NSA er offisielt tilslutta paraplyorganisasjonen Free Syrian Army, som er tilknyttet Nasjonalkoalisjonen av Syriske Opposisjonskrefter, som vestlige land anerkjenner som de legitime representantene for det syriske folket, på bekostning av den FN-anerkjente syriske regjeringa i Damaskus. Selv om FSA-militsene tidvis også kjemper mot IS, har hovedfienden hele tida vært den syriske regjeringshæren. Unntaket har vært elementer fra FSA som siden har brutt med FSA og slått seg sammen med kurdiske YPG i Syrian Democratic Forces.

FSA består av en rekke militser, og i Aleppo- og Idlibprovinsene samarbeider nå flere av disse med al-Qaidas avdeling i Syria, Nusrafronten.  Fram til nå har det ikke blitt rapportert at New Syrian Army-gruppa samarbeider med al-Qaida eller har vært i direkte kamp med syriske regjeringsstyrker eller deres russiske støttespillere. Fra og med i dag er det altså ikke lenger tilfellet. Diskusjonen om det norske bidraget kan derfor ikke begrenses til en diskusjon om Norge skal eller ikke skal delta i militært i kampen mot IS i Syria. Den er også nødt til å handle om hvorvidt vi er villige til å ta en kamp med Russland i den syriske ørkenen.

søndag 5. juni 2016

Vesten til Russland: - Ikke bomb al-Qaida!

Det er ikke nytt at al-Qaidas lokale avdeling i Syria, Nusrafronten, samarbeider med syriske opprørsgrupper som får støtte av Vesten. Den største og sterkeste av opprørsgruppene som omtales som "de moderate opprørerne", Ahrar al-Sham, har i Idlibprovinsen hatt et formalisert samarbeid med Nusrafronten siden mars 2015, gjennom den såkalte Erobringshæren, Jaish al-Fatah. Idlib er også den eneste av Syrias provinser som hvor størstedelen er kontrollert av opprørsgrupper som ikke er IS.

Som jeg også har omtalt tidligere, har Los Angeles Times beskrevet hvordan også opprørskoalisjonen Free Syrian Army fra 1. april har samarbeidet med Nusrafronten på slagmarken. Mens Ahrar al-Sham og andre islamistiske opprørsgrupper som i lengre tid har samarbeidet med al-Qaida har fått våpen av Tyrkia, Saudi-Arabia og andre vestligallierte muslimske land, men ikke direkte fra Vesten, har Free Syrian Army fått både våpen og trening direkte fra USA og andre vestlige land. Free Syrian Army er formelt knyttet til den opposisjonelle Nasjonalkoalisjonen, som Norge og andre vestlige land offisielt anerkjenner.

Fram til nylig har vestlige land rettet hard kritikk mot russiske bombeangrep som har rammet vestligstøttede "moderate opprørere" og gjennomgående unnlatt å forholde seg til det faktum at disse gruppene har samarbeider med Nusrafronten, og at Nusrafronten derfor har operert i de samme områdene som "de moderate".

Nå har det blitt et skifte i omtalen av realitetene. Al Jazeera omtalte i dag det faktum at Ahrar al-Sham samarbeider med Nusrafronten i Jaish al-Fatah, og i en artikkel i nyhetsbyrået AFP fra 4.6 refereres åpent motsetninga mellom Russland og de vestlige stormaktene, hvor Vestmaktene motsetter seg russisk bombing av a-Qaida i Syria fordi Nusrafronten samarbeider med  de "moderate opprørsgruppene":     

The "main priority" for Moscow, Lavrov said in an interview this week, was "more direct, effective and forceful measures" against IS and Al-Nusra Front, whereas Western powers were opposed to the jihadist Nusra being targeted because of its alliances with "moderate" rebels.

I følge Al Jazeera-journalist Zeina Khodr, er Russland svært skuffet over at USA ikke har villet samarbeide i kampen mot både IS og al-Qaida, men har latt Nusrafronten og deres allierte bruke våpenstillstanden til å omgruppere og lansere nye offensiver, og forbereder nå en offensiv mot al-Qaidas Nusrafront i Idlib og Aleppo-provinsene.

onsdag 20. april 2016

Utelatelsespropaganda

Journalistiske kriterier kan ikke forklare at norsk presse unnlater å nevne at de vestligstøttede opprørsgruppene i Syria nå kjemper sammen med al-Qaida.

Mandag 18.4 igangsatte en koalisjon av ti opprørsgrupper en offensiv mot regjeringsstyrkene i flere provinser i Syria. Dette ble ingen høyt prioritert nyhetssak i norske medier. Det ble for eksempel ikke nevnt på Dagsrevyen, men flere nettaviser, deriblant VG, gjenga hele eller deler av en NTB-artikkel om saken. I denne kan vi lese følgende:

– Etter en økning i brudd fra regimets styrker, deriblant målrettet fordriving av mennesker og vedvarende bombing av boligområder, kunngjør vi starten på en kamp som svar, heter det i en uttalelse undertegnet av ti væpnede grupper.

Blant dem er den mektige islamistgruppa Ahrar al-Sham og flere fraksjoner som kjemper under Den frie syriske hærs flagg.

Påstanden om at opprørernes offensiv kommer som et svar på angrep fra regjeringsstyrkene, gjentas lenger ned i artikkelen:
– Jeg mener ikke at dette er en oppfordring til vold, det er ikke annet enn en oppfordring til selvforsvar sa Mohammad Alloush, som sitter i HNCs delegasjon for opprørsgruppa Jaish al-Islam.

Artikkelen får også plass til å referere USAs utenriksminister John Kerry som “er blant dem som har anklaget regimet for omfattende brudd på våpenhvilen. Han ba fredag Russland om å legge press på Damaskus for å stanse offensiven.”
NTB-artikkelen fant altså plass til å referere tre ulike kilder som siteres på uttalelser som tilsier at det er regjeringsstyrkene som har brutt våpenhvilen. To av sitatene er uttalelser fra opprørsgruppene selv, og en av dem er fra USAs utenriksminister.

USA finansierer og leverer våpen til de samme opprørsgruppene som kommer til orde i artikkelen. Janes Defense Weekly skrev nylig en artikkel om hvilke våpen som har blitt levert siden november. Det var bakgrunnsinformasjon som det ikke ble plass til i denne artikkelen.
Selv om det framgår av artikkelen at den syriske regjeringssiden har en annen oppfatning av hvem som har startet våpenhvilebruddene («Partene anklager hverandre for opptrappingen»), ble det ikke plass til noen sitater fra den syriske regjeringen, eller fra Russland.

Det går an å ane et mønster i dette jeg allerede har gjengitt, men det jeg finner vanskeligst å tro kan være journalistisk begrunnet, er bortvalget av informasjon om hvilke grupper som er involvert i den nye opprørsoffensiven.
I artikkelen nevnes det at grupper tilknyttet Free Syrian Army er med på offensiven. Free Syrian Army er ikke blant de største opprørsgruppene i dag, men var den første av de syriske opprørsgruppene som tok til våpen, og er den opprørskoalisjonen som åpent har mottatt våpenstøtte, trening og finansiering fra USA og andre vestlige land.

I tillegg nevnes den islamistiske opprørsgruppa Ahrar al-Sham. Men er det ikke av journalistisk interesse også å nevne at den mest aktive deltakeren i opprørsoffensiven er Nusrafronten, al-Qaidas lokalavdeling i Syria?
NTB-artikkelen som norske medier har basert seg på, er trolig en forkortet oversettelse av en eller flere artikler fra engelskspråklige nyhetsbyråer. BBC har blant annet en lengre artikkel om opprørsoffensiven, som også utelater å nevne al-Qaidas rolle. Det finnes imidlertid også flere engelskspråklige nyhetsbyråer som har denne informasjonen med i sin framstilling, rett nok langt ned i teksten, og ikke uthevet. Det gjelder blant annet AP, som skriver følgende:

The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights confirmed the rebels seized control of at least two areas and said al-Qaida's branch in Syria, the Nusra Front, is taking part in the fighting.

Det vestlige nyhetsmediet som har skrevet grundigst om våpenhvilebruddene er Los Angeles Times, som allerede 4. april rapporterte at en koalisjon av opprørsgrupper, som spenner fra Free Syrian Army, men dominert av Nusrafronten, har igangsatt koordinerte angrep mot regjeringskontrollerte landsbyer sør i Aleppoprovinsen:

the jihadists had the cooperation of other Islamist groups, as well as so-called moderate rebel factions operating under the banner of the Western-backed Free Syrian Army. These groups, which included participants in the Geneva talks peace such as Jaish Islam (Islam Army), unleashed an intense shelling barrage that paved the way for the militants to advance -- in violation of the cease-fire agreement.

Jeg tror det ville være interessant for norske lesere å få vite at syriske opprørere som har fått våpen levert av våre allierte i NATO, nå inngår i et kampforbund dominert av al-Qaida. Det er også ganske politisk sensasjonelt. Så hvorfor nevnes det ikke?
Flere av de toneangivende internasjonale mediene er eid og kontrollert av aktører som aktivt støtter en av partene i den syriske borgerkrigen. Det gjelder i høy grad den britiske staten, som eier BBC.

Propagandaen fra de ledende nyhetsbyråene tar ikke form av åpen agitasjon eller direkte løgn, men skjer gjennom en veldig tydelig slagside i utvalget av hva slags kildeutsagn, og hva slags faktainformasjon, som presenteres og framheves, og hva som utelates. Men lesere som ikke er kjent med den informasjonen som utelates via andre kilder, vil ikke kunne se denne slagsiden. Dersom norske redaksjoner ønsker å gi leserne upartisk og objektiv informasjon om det som skjer i konflikten, er den nødvendig å søke aktivt etter flere kilder enn de som brukes idag.

tirsdag 12. april 2016

Fransk regimeendringsretorikk ignorerer al-Qaida

Ved å gi de syriske regjeringsstyrkene skylda for våpenstillstandsbrudd igangsatt av vestligstøttede opprørsgrupper i åpen allianse med al-Qaida, markerer Frankrike at landet fortsatt er den fremste agitatoren i Vesten for regimeendring i Syria.

Som jeg skrev i forrige post, synes våpenstillstandsavtalen som har gitt en pustepause til det lidende syriske folket i fire uker, å gå mot slutten. Den gamle kolonimakta i Syria, Frankrike, forsøker å framstille det som at det er regjeringsstyrkene som er ansvarlige for det forestående sammenbruddet. Reuters siterer Romain Nadal, offisiell talsmann for fransk UD, som uttaler at "the regime and its allies' offensives around Aleppo and Eastern Ghouta are a threat to the cessation of hostilities."

Men som Los Angeles Times har rapportert, ble våpenstillstanden først brutt fredag første april, ved at de Vestenstøttede opprørerne sluttet seg til en offensiv i Aleppoprovinsen, ledet av Nusrafronten, al-Qaidas lokalavdeling i Syria:

On Friday, jihadists with the Nusra Front, Al Qaeda’s Syrian affiliate, spearheaded a punishing attack on Al Eis, a village nestled among a string of hills 16 miles southwest of Aleppo city on a supply route linking Hama and Aleppo provinces. [...] the jihadists had the cooperation of other Islamist groups, as well as so-called moderate rebel factions operating under the banner of the Western-backed Free Syrian Army. These groups, which included participants in the Geneva talks peace such as Jaish Islam (Islam Army), unleashed an intense shelling barrage that paved the way for the militants to advance -- in violation of the cease-fire agreement.

Også i det andre området som den franske talsmannen nevner, Damaskusforstaden Øst-Ghouta, er Nusrafronten, som ikke er del av våpenstillstandsavtalen, den mest sentrale aktøren blant opprørerne. Voice of America rapporterte følgende i oktober 2015:

Three major Islamist rebel groups have launched a joint operations center in an eastern suburb of the Syrian capital in a concerted effort to fight the Syrian government and its allied Russian forces.
The al-Nusra Front, al-Qaida’s affiliate in Syria, is one of the groups that have signed the new agreement, according to a statement the groups released Thursday on social media. The other two are Ahrar al-Sham and the Islamic Union of Jund al-Sham, according to their websites. [...]

The newly established command center in eastern Damascus, called Jund al-Malahem or the Soldiers of Epics, will be operating in areas that have been under the rebel control. The aim is “to interlace efforts in order to counter this ruthless campaign on Muslim lands,” the statement read. [...]

The largest of the three groups, al-Nusra Front, which is designated as a terrorist organization by the U.S., has been planning to establish such a center for a while, reports say. The group is trying to strengthen its foothold in the Damascus area after losses to the regime forces elsewhere in the northwestern province of Idlib.

Nusrafronten er altså den sterkeste av opprørsgruppene som opererer i Øst-Ghouta, og har her dannet en fellesfront med to Saudi-støttede salafistiske opprørsgrupper. Siden Nusrafronten naturlig nok aldri har vært del av våpenstillstandsavtalen, er regjeringsstyrkenes angrep mot Nusrafrontens stillinger der ikke et brudd på våpenstillstanden.

Frankrike har lenge inntatt den mest haukete posisjonen i forhold til Syria av alle vestlige land. Selv etter at det britiske parlamentet hadde stemt imot britisk deltakelse i de planlagte flyangrepene mot syriske styrker i etterkant av giftgassangrepet mot Damaskusforstaden al-Ghouta i august 2013, var Frankrikes president Francois Hollande fortsatt klar til angrep. Først da også Barack Obama fikk kalde føtter, i følge Watergate-journalisten Seymour Hersh fordi bevisene pekte mot al-Qaida og tyrkisk etterretning heller enn mot syriske regjeringsstyrker, måtte Frankrike måtte også Frankrike legge bort krigsplanene.

Frankrikes nylig avgåtte utenriksminister Laurent Fabius, har ikke lagt skjul på sin skuffelse over at Obama la vekk krigsplanene i 2013. Den franske UD-talsmannen Nadals uttalelser tyder ikke på at Fabius' avgang har betydd en mindre krigersk holdning fra Frankrike overfor sin tidligere koloni. Til tross for at Frankrike nylig selv har vært offer for flere jihadistiske terrorangrep, viser den franske retorikken, som legger all skyld på regjeringsstyrkene, og som helt ignorerer al-Qaidas sentrale rolle i voldsopptrappinga i Syria, tydelig at kampen mot jihadistiske terrornettverk for Frankrike er helt underordnet målet om regimeendring i sin tidligere koloni.

lørdag 9. april 2016

Våpenstillstanden mot sammenbrudd - FSA samarbeider med al-Qaida

Våpenstillstandsavtalen i Syria som ble inngått for fire uker siden, og som har ført til en betydelig nedgang i volden, kan stå foran et snarlig sammenbrudd. Årsaken er at syriske opprørsgrupper som er forpliktet av avtalen, nå deltar i en al-Qaida-ledet offensiv mot regjeringskontrollerte områder i flere områder i det nordlige og sentrale Syria.

Los Angeles Times skriver følgende om hvordan offensiven startet fredag 1. april med angrep mot landsbyen El Eis i Homsprovinsen:

On Friday, jihadists with the Nusra Front, Al Qaeda’s Syrian affiliate, spearheaded a punishing attack on Al Eis, a village nestled among a string of hills 16 miles southwest of Aleppo city on a supply route linking Hama and Aleppo provinces.

Den al-Qaida-tilslutta Nusrafronten er ikke del av våpenstillstandsavtalen, så det oppsiktsvekkende ligger ikke i det faktum at det fortsatt er kamper mellom Nusrafronten og regjeringsstyrkene. Det oppsiktsvekkende ligger i at offensiven er koordinert med de fleste av de mest sentrale opprørsgruppene som omtales som "de moderate opprørerne", og som er forpliktet av våpenstillstandsavtalen. LA Times skriver:

"the jihadists had the cooperation of other Islamist groups, as well as so-called moderate rebel factions operating under the banner of the Western-backed Free Syrian Army. These groups, which included participants in the Geneva talks peace such as Jaish Islam (Islam Army), unleashed an intense shelling barrage that paved the way for the militants to advance -- in violation of the cease-fire agreement."

I dette ligger det to oppsiktsvekkende opplysninger. For det første viser dette at det ikke er regjeringsstyrkene, men Vestenstøttede "moderate" opprørsgruppene, som helt utvetydig har brutt våpenstillstanden, ved å delta i en offensiv for å erobre områder som før våpenstillstanden ble inngått ble kontrollert av regjeringsstyrkene. For det andre viser dette at "de moderate" opprørernes samarbeid med al-Qaida nå ikke lenger er begrensa til de åpent islamistiske gruppene, som Jaish al-Islam og Ahrar al-Sham, som også før våpenstillstandsavtalen var kjent for å samarbeide aktivt med al-Qaidas Nusrafront, spesielt i Idlib hvor Ahrar al-Sham og Nusrafronten har styrt sammen i den såkalte "Seiershæren"; Jaish al-Fatah. Nå koordinerer altså også Free Syrian Army åpent med al-Qaida i Syria.

Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam og andre salafistiske opprørsgrupper i Islamsk Front som lenge har samarbeidet med al-Qaida har mottatt mye vestlig-produsert militært utstyr fra Tyrkia, Saudi-Arabia og andre eneveldige Gulfmonarkier, men ikke direkte fra USA og vestlige NATO-allierte. Hvis vi ekskluderer Tyrkia fra Vesten, har den direkte vestlige militærstøtten hittil i hovedsak vært begrepnsa til grupper tilsluttet Free Syrian Army. I motsetning til gruppene i Islamsk Front, som har erklært seg som motstandere av demokrati, og i stedet ønsker seg et kalifat basert på sharialover, har Free Syrian Army blitt framstilt som tilhenger av et sekulært demokrati. Og selv om Free Syrian Army lenge har samarbeidet åpent med salafistene i Islamsk Front, og dermed også indirekte samarbeidet med al-Qaida, har gruppene i Free Syrian Army hittil søkt å unngå direkte samarbeid med al-Qaidas menn i Syria. Dette er det nå altså slutt på.

FSAs sentraldivisjon sendte 9.4 ut en melding som er lagt ut på nettstedet Syrialivemap om at gruppa nå har tatt kontroll over landsbyene Barnah og Zitan, i en kamp hvor Nusrafrontens soldater har hatt den ledende rollen, og at kampene fortsetter i landsbyen Khan Tuman.

Også nord for Aleppo by har opprørsstyrker som har vært forpliktet av våpenstillstandsavtalen gått til angrep på regjeringsstyrkenes posisjoner. I følge Syrialivemap er det her Sham-fronten, i følge Wikipedia en lokal sammensmelting av grupper med tilknytning til FSA og salafistiske grupper som Ahrar al-Sham, som er på offensiven. I en videosnutt sees en Sham-front-soldat som bruker en TOW, et USA-produsert panserbrytende missilsystem, og som treffer en posisjon holdt av regjeringsstyrker.

Opprørsgruppene har brutt våpenstillstandsavtalen også inne i Aleppo by. Fra den vestlige delen av byen ble det 9.4 rapportert om sivile bygninger i brann som følge av angrep fra opprørsstyrker.

Janes Defense Weekly offentliggjorde 7.4 en detaljert liste over USAs våpenforsendelser til FSA, som nå altså samarbeider åpenlyst med USAs erklærte hovedfiende, al-Qaida.

Oppdatering 10.4.16: Også i Latakiaprovinsen, i Jabal Turkmenområdet, rett ved den tyrkiske grensa, er opprørskoalisjonen på offensiven. I følge Al-Masdar News er det Nusrafronten som leder offensiven, støttet av Free Syrian Armys “1st Coastal Brigade” og Jaysh Al-Turkmen.