søndag 24. januar 2010

CIA: Afghanistan verre enn under Taliban

I diskusjonen rundt krigen og den norske militære tilstedeværelsen i Afghanistan, blir det ofte gjort et poeng av at selv om landet er i krig, har det tross alt blitt gjort store framskritt i forhold til hvordan samfunnet var under Taliban. Blant framskrittene det vises til, er utbygging av helsetilbud til befolkninga og bedring i kvinners posisjon.

De angivelige framskrittene gjenspeiles imidlertid ikke på statistikken. Tvert imot, de to mest brukte indikatorene for en befolknings helsetilstand, forventa levealder ved fødsel og spedbarnsdødelighet, viser begge en forverring fra 2001. I 2001 var forventa levealder ved fødsel 46,24 år. I 2009 lå anslaget på 44,64 år. I 2001 ble spedbarnsdødeligheten anslått å ligge på 147,02 per 1000 levendefødte. I 2009 hadde anslaget økt til 151.95 per 1000 levendefødte.

Helsestatistikk, som all annen statistikk, kan manipuleres og brukes som redskap i propagandakrig. Alle tall man får presentert fra Afghanistan bør vurderes kritisk. Man må vurdere om den som presenterer en gitt statistikk kan ha andre motiver enn bare å framskaffe objektiv informasjon. Variasjoner i konkrete tall fra ulike analyseinstitutter kan også reflektere ulik metodebruk like mye som reelle utviklingstrekk.

Oversikten fra Worldpress, som er kilden min til tallene fra 2001, er imidlertid basert på den samme som kilden jeg bruker direkte for 2009, nemlig CIA Factbook. Det er lite sannsynlig at CIA skulle ha villet manipulere anslagene for spedbarnsdødelighet og forventa levealder i Afghanistan så tallene kom ut bedre enn det virkeligheten tilsa for 2001, eller verre enn virkeligheten for 2009. Det er derfor grunn til å tro at disse tallene faktisk reflekterer virkeligheten i dette tilfellet. I den grad det faktisk har blitt forbedringer i noen deler av landet, har disse altså blitt mer enn kompensert av reelle forverringer i andre deler av landet.

Det finns ingen indikator for graden av kvinneundertrykkelse som er tilsvarende konkret og entydig som det tall for forventa levealder og spedbarnsdødelighet er for helsetilstand. For fattige utviklingsland hvor samlet fruktbarhetstall (forventet antall barn per kvinne gjennom livet) i utgangspunktet er høyt, har det imidlertid vist seg å være en ganske sterk sammenheng mellom kvinneundertrykkelse og samlet fruktbarhetstall. Gjennomgående er det sånn at jo flere barn hver kvinne i gjennomsnitt får, jo mer patriarkalsk og kvinneundetrykkende er samfunnet.

At Afghanistan ikke kom til å gå fra et totalt mannsdominert samfunn under Taliban, til et likestilt samfunn på noen få år, var åpenbart for de fleste. Men at Afghanistan skulle bli ett av ytterst få u-land hvor fruktbarhetstallet faktisk har gått opp de siste årene, er mer oppsiktsvekkende. I 2001 ble samlet fruktbarhetstall anslått til 5,79 barn per kvinne, mens det i dag ligger på 6,53. Det kan indikere at tradisjonelle kjønnsroller og kvinners underordning under mannen, faktisk har blitt ytterligere forsterket i Afghanistan i de årene som har gått etter at Taliban-regimet ble styrtet.